موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها
کارگاه های روانشناسی
فیلتر دوره ها
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/13
مهلت ثبت نام : 1402/08/23
مدت دوره : 60 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 41,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/13
مهلت ثبت نام : 1402/08/23
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 7,920,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/16
مهلت ثبت نام : 1402/08/30
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/18
مهلت ثبت نام : 1402/08/30
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/23
مهلت ثبت نام : 1402/09/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/25
مهلت ثبت نام : 1402/09/07
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 5 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/29
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 15,480,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/09/30
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/04
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 8,600,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/07
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : گروه استادان
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 38,700,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/07
مهلت ثبت نام : 1402/09/14
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/14
مهلت ثبت نام : 1402/09/28
مدت دوره : 10 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 8,600,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/19
مهلت ثبت نام : 1402/09/28
مدت دوره : 60 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر مهدی منوچهری
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 38,520,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/23
مهلت ثبت نام : 1402/10/05
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/28
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 100 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سارا بنی هاشمی
ظرفیت باقیمانده : 15 نفر
مبلغ : 51,600,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/28
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر ابوالفضل محمدی
ظرفیت باقیمانده : 7 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/30
مهلت ثبت نام : 1402/10/29
مدت دوره : 20 ساعت
دوره حضوری
استاد : کارشناسان موسسه
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 50,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/10/30
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 50 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر زهره عباسی
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 23,800,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/01
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 6 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 5,160,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/02
مهلت ثبت نام : 1402/10/12
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/04
مهلت ثبت نام : 1402/11/17
مدت دوره : 80 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
51,360,000 ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر رضا مولودی
ظرفیت باقیمانده : 8 نفر
مبلغ : 41,280,000ریال
امکان پرداخت اقساط
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/06
مهلت ثبت نام : 1402/10/19
مدت دوره : 8 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
9,240,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 7,400,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/12
مهلت ثبت نام : 1402/10/26
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سیمین حسینیان
ظرفیت باقیمانده : 6 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/13
مهلت ثبت نام : 1402/10/27
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/15
مهلت ثبت نام : 1402/10/26
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/20
مهلت ثبت نام : 1402/11/03
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر شهربانو قهاری
ظرفیت باقیمانده : 11 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/23
مهلت ثبت نام : 1402/11/02
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
رزرو
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/25
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 18 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 15,480,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/26
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 10 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/11/29
مهلت ثبت نام : 1402/11/10
مدت دوره : 8 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر سمیه کهدوئی
ظرفیت باقیمانده : 14 نفر
مبلغ : 6,880,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/02
مهلت ثبت نام : 1402/11/17
مدت دوره : 16 ساعت
دوره حضوری
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
18,480,000 ریال
کلیک
دوره مجازی
استاد : آقای دکتر حسن حمیدپور
ظرفیت باقیمانده : 9 نفر
مبلغ : 14,800,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/10
مهلت ثبت نام : 1402/11/24
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر منصوره السادات صادقی
ظرفیت باقیمانده : 16 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/14
مهلت ثبت نام : 1402/11/24
مدت دوره : 12 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 1 نفر
مبلغ : 10,320,000ریال
کلیک
تاریخ شروع کلاس : 1402/12/22
مهلت ثبت نام : 1402/12/01
مدت دوره : 4 ساعت
دوره مجازی
استاد : خانم دکتر کارینه طهماسیان
ظرفیت باقیمانده : 0 نفر
مبلغ : 3,440,000ریال
رزرو
طراحی سایت