موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها
کارگاه های روانشناسی برای عموم
فیلتر دوره ها
دوره ای ثبت نشده است
طراحی سایت