موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها
شما قصد ثبت نام به عنوان یک کاربر عمومی را در سایت دارید.
توجه داشته باشید کاربران عادی اجازه ثبت نام در دوره های تخصصی روانشناسی که مخصوص روانشناسان هست را ندارند.
طراحی سایت