موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها

Label

نوع دوره --
تاریخ دوره --
طول دوره --
توضیحات --
مکان --
مدرس --
گواهی --
هزینه کارگاه -- ریال
تخفیف --
محتوا --
طراحی سایت