موسسه مدت به عنوان اولین موسسه آموزش عالی آزاد روانـشناسـی، قصد برگزاری دوره های روانـشناسـی برای عموم را دارد. لیست دورها

برای مشاهده کارگاه های برگزار شده، روی نام استاد کلیک کنید.

آقای دکتر محمدعلی بشارت
نام دوره : يازدهمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1402/08/10
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/08/18

نام دوره : پنجمين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1402/07/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/07/27

نام دوره : يازدهمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1402/06/29
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/07/06

نام دوره : سومین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی
آغاز دوره : 1402/03/03
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/03/11

نام دوره : دهمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1402/02/25
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/03/30

نام دوره : دهمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1402/01/21
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/02/19

نام دوره : سومين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1401/09/07
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/11/11

نام دوره : چهارمين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1401/07/26
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/08/25

نام دوره : نهمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1401/07/11
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/08/30

نام دوره : هشتمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1401/03/02
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/31

نام دوره : نهمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1401/02/07
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/03/25

نام دوره : سومین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1400/08/04
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/10/07

نام دوره : هشتمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/10/01

نام دوره : هفتمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1400/07/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/09/08

نام دوره : هفتمین دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1400/04/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/05/01

نام دوره : برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1400/04/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/04/28

نام دوره : ششمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/11/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/12/13

نام دوره : پنجمين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1399/09/24
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/11/27

نام دوره : پنجمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/09/04
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/10/03

نام دوره : دومين دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1399/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/08/27

نام دوره : چهارمين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1399/06/12
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/08/14

نام دوره : چهارمین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1399/06/03
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1399/07/21

نام دوره : سومين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1398/10/12
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : دومین دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1398/07/11
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/09/21

نام دوره : دومين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/22

نام دوره : سومين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1398/07/09
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1399/04/08

نام دوره : اولین دوره برنامه تخصصی تربیت زوج درمانگر به روش PTC
آغاز دوره : 1398/01/22
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : دومین دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1398/01/20
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1398/04/26

نام دوره : اولين دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی
آغاز دوره : 1397/11/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/12/23

نام دوره : اولين دوره سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر
آغاز دوره : 1397/07/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/09/15

نام دوره : اولين دوره برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1397/07/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/11/24

نام دوره : اولين دوره شخصیت درمانی، برنامه تخصصی تربیت درمانگر PTC برای ویژگی های مشکل ساز و اختلال های شخصیت
آغاز دوره : 1397/07/03
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1397/11/23

نام دوره : هفدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1397/03/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/03/31

نام دوره : دهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1397/02/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/02/20

نام دوره : شانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1397/01/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/01/30

نام دوره : پانزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1396/12/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/12/10

نام دوره : نهمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/09/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/09/09

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی تحلیلی(پیش نیاز دارد)
آغاز دوره : 1396/08/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/08/25

نام دوره : هشتمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/08/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/08/04

نام دوره : " چهاردهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی "
آغاز دوره : 1396/07/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/07/13

نام دوره : سیزدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1396/02/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/02/28

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی تحلیلی
آغاز دوره : 1396/02/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/02/14

نام دوره : هفتمین دوره درمان رفتاری سیستمی تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1396/01/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/01/31

نام دوره : دوازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/12/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/12/19

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی
آغاز دوره : 1395/11/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/07

نام دوره : ششمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1395/09/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/25

نام دوره : " آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی2 "
آغاز دوره : 1395/09/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/04

نام دوره : دومین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی 1
آغاز دوره : 1395/07/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/29

نام دوره : یازدهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/07/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/15

نام دوره : دهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1395/07/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/07/08

نام دوره : پنجمین دوره درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطراب وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1395/06/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/25

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان پارافیلیا
آغاز دوره : 1394/11/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/29

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان پارافیلیا
آغاز دوره : 1394/11/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/29

نام دوره : نهمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/10/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/01

نام دوره : اولین دوره آسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی 1
آغاز دوره : 1394/10/01
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/10/03

نام دوره : سومین دوره زوج درمانگری سیستمی رفتاری
آغاز دوره : 1394/09/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/09/05

نام دوره : چهارمین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1394/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/21

نام دوره : هشتمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/08/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/07

نام دوره : هفتمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/07/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/07/16

نام دوره : ششمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1394/03/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/03/21

نام دوره : دومین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی
آغاز دوره : 1394/02/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/31

نام دوره : سومین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1394/02/15
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/17

نام دوره : دومین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1393/12/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/12/14

نام دوره : پنجمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/11/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/11/16

نام دوره : چهارمین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/10/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/11/02

نام دوره : اولین دوره زوج درمانگری رفتاری سیستمی
آغاز دوره : 1393/10/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/10/25

نام دوره : اولین دوره درمان رفتاری سیستمی اختلال های اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
آغاز دوره : 1393/10/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/10/18

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان پارافیلیا
آغاز دوره : 1393/10/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/10/11

نام دوره : سومین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/07/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/08/01

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/05/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/05/14

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان مشکلات جنسی
آغاز دوره : 1393/02/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1393/02/30

آقای دکتر رضا مولودی
نام دوره : سومين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/11/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1402/12/11

نام دوره : سومين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/11/04
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1402/12/11

نام دوره : چهل و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/08/29
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/10/20

نام دوره : چهل و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/08/29
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/10/20

نام دوره : اولین دوره سوپرویژن درمان شناختی رفتاری (CBT) و طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 52 ساعت
پایان دوره : 1402/07/30

نام دوره : چهل و هشتمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/06/27
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/08/22

نام دوره : چهل و هشتمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/06/27
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/08/22

نام دوره : سومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی -20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/05/27
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/07/14

نام دوره : سومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی -20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/05/27
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/07/14

نام دوره : پنجمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1402/05/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/05/13

نام دوره : پنجمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1402/05/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/05/13

نام دوره : چهل و هفتمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/04/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/06/13

نام دوره : چهل و هفتمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/04/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/06/13

نام دوره : دومين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/03/08
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1402/04/14

نام دوره : دومين دوره جامع طرحواره درماني 80 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/03/08
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1402/04/14

نام دوره : (جلسه اول) دوره 52 ساعته سوپرویژن درمان شناختی رفتاری (CBT) و طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/02/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/02/30

نام دوره : چهل و ششمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/02/15
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/04/30

نام دوره : چهل و ششمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1402/02/15
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/04/30

نام دوره : اولين دوره طرحواره درماني -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : اولين دوره طرحواره درماني -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/05
طول دوره : 80 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : چهل و چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1401/09/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/02/11

نام دوره : چهل و چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1401/09/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/02/11

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهل و سومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/07/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : چهل و سومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/07/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/09/16

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1401/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : دومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/07/15

نام دوره : دومين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/07/15

نام دوره : چهل و دومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/05/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : چهل و دومين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) 100 ساعته -40% تخفیف-(عادی)
آغاز دوره : 1401/05/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/06/30

نام دوره : دومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1400/12/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : چهلمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT )
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/20

نام دوره : چهلمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT )
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/20

نام دوره : سي و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : سي و نهمين دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : اولين دوره آسیب شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی-40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/12
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1400/07/09

نام دوره : سی و پنجمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/22

نام دوره : سی و دومين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/09/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/01/30

نام دوره : سی امين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/06/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/09/21

نام دوره : بیست و هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(عادی)
آغاز دوره : 1399/04/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/07/08

نام دوره : مداخلات شناختی رفتاری در مشکلات اضطرابی ناشی از بحران کرونا
آغاز دوره : 1399/03/21
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/03/21

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

آقای دکتر مهدی منوچهری
نام دوره : چهل و سومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نيمه فشرده) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/10/19
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/12/22

نام دوره : چهل و دومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1402/08/07
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/11/29

نام دوره : دومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی پيشرفته -20% تخفیف (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1402/07/27
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/09/30

نام دوره : دومين دوره مهارت های زندگی و توسعه فردی (ویژه عموم) -25% تخفیف
آغاز دوره : 1402/07/01
طول دوره : 52 ساعت
پایان دوره : 1402/09/25

نام دوره : اولین دوره مهارت مقابله با کمالگرایی
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/07/20

نام دوره : چهل و يکمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (فشرده) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/06/07
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/06/07

نام دوره : چهل و يکمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (فشرده) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/06/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/06/22

نام دوره : مهارت های زندگی و توسعه فردی (ویژه عموم) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/04/04
طول دوره : 52 ساعت
پایان دوره : 1402/06/26

نام دوره : سي و نهمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/02/07
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/04/15

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای زندگی پيشرفته -20% تخفیف (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1401/11/23
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1401/12/21

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی (پيشرفته) -20% تخفیف (پيش نياز دارد)
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1401/12/18

نام دوره : سي و هشتمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/02/10

نام دوره : سي و هفتمين دوره مربیگری مهارت های زندگی -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/11/06

نام دوره : سي و ششمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/06/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/09/24

نام دوره : سي و چهارمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/02/25
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/05/04

نام دوره : سي و سومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/12/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/02/27

نام دوره : سي و يکمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/09/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/11/13

نام دوره : سي امين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/08/22

نام دوره : مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1400/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/08/22

نام دوره : بیست و نهمین دوره مربیگری مهارت های زندگی
آغاز دوره : 1400/04/19
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/06/10

نام دوره : دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/06/03

نام دوره : بیست و هشتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/12/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/03/05

نام دوره : بیست و هفتمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته (عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/09/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/11/25

نام دوره : بیست و ششمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/06/29
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/09/12

نام دوره : بیست و پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/04/07
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/06/26

نام دوره : بیست و چهارمين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادي) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/04/04

نام دوره : مديريت استرس در شرايط بحران
آغاز دوره : 1399/01/16
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/01/16

نام دوره : بیست و سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/11/26
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1399/01/27

نام دوره : بیست و دومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/09/16
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/11/19

نام دوره : بیست و یکمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/06/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/09/09

نام دوره : بیستمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/06/02
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/06/13

نام دوره : نوزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/04/29
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/05/27

نام دوره : هجدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/04/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/04/26

نام دوره : اولین دوره آموزش تسهیل گری
آغاز دوره : 1398/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/02

نام دوره : هفدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/04/01

نام دوره : شانزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/10/08
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1398/01/17

نام دوره : پانزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/08/26
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/10/01

نام دوره : چهاردهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/06/03
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/08/12

نام دوره : سیزدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/05/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/05/17

نام دوره : دوازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(نیمه فشرده) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/04/03
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/05/06

نام دوره : یازدهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/01/18
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1397/04/02

نام دوره : دهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/10/09
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/12/19

نام دوره : نهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/15
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/09/25

نام دوره : هشتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/10
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/06/25

نام دوره : هفتمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/12/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1396/03/17

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس
آغاز دوره : 1395/10/26
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/10/26

آقای دکتر حسن حمیدپور
نام دوره : دهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1402/12/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/12/03

نام دوره : دهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1402/12/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/12/03

نام دوره : سی امین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/11/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/11/27

نام دوره : سی امین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/11/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/11/27

نام دوره : سی و دومین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/11/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/11/06

نام دوره : سی و دومین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/11/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/11/06

نام دوره : چهارمين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1402/09/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/10/01

نام دوره : چهارمين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1402/09/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/10/01

نام دوره : بيست و نهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/09/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/09/17

نام دوره : بيست و نهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/09/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/09/17

نام دوره : سی و دومین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/08/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/08/20

نام دوره : سی و دومین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/08/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/08/20

نام دوره : سی و یکمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/07/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/28

نام دوره : سی و یکمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/07/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/28

نام دوره : بيست و هشتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/07/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/07/07

نام دوره : بيست و هشتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/07/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/07/07

نام دوره : پنجمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1402/06/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/24

نام دوره : پنجمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1402/06/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/24

نام دوره : سی امین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/06/11

نام دوره : بیست و نهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/09

نام دوره : سی امین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/06/11

نام دوره : بیست و نهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/09

نام دوره : ششمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1402/06/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/06/03

نام دوره : ششمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1402/06/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/06/03

نام دوره : سی و یکمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/05/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/05/21

نام دوره : سی و یکمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1402/05/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/05/21

نام دوره : سی امین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/04/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/04/30

نام دوره : سی امین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1402/04/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/04/30

نام دوره : پنجمین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1402/04/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/04/09

نام دوره : پنجمین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1402/04/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/04/09

نام دوره : هفتمین دوره زوج درمانی یکطرفه (زمانی که فقط یک نفر از زوجین مراجعه می کند)
آغاز دوره : 1402/03/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/03/26

نام دوره : هفتمین دوره زوج درمانی یکطرفه (زمانی که فقط یک نفر از زوجین مراجعه می کند)
آغاز دوره : 1402/03/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/03/26

نام دوره : بيست و هفتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/03/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/03/05

نام دوره : بيست و هفتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1402/03/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/03/05

نام دوره : بيست و ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/12/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/12/05

نام دوره : بيست و ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/12/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/12/05

نام دوره : نهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : نهمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : بیست و هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/10/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : بیست و هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/10/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : بيست و پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/09/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/09/11

نام دوره : بيست و نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/08/14

نام دوره : بيست و نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/08/14

نام دوره : بیست و هفتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/07/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/07/22

نام دوره : چهارمین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1401/06/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/17

نام دوره : پنجمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1401/06/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/06/04

نام دوره : بيست و هشتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/05/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/05/29

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانی یکطرفه
آغاز دوره : 1401/04/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/04/17

نام دوره : چهارمین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1401/04/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/10

نام دوره : بیست و ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/04/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/09

نام دوره : بيست و سومين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1401/03/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/20

نام دوره : بيست و هفتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1401/02/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/02/10

نام دوره : بیست و پنجمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1401/01/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/01/19

نام دوره : بيست و دومين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/12/06

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1400/11/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/11/22

نام دوره : بيست و ششمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/11/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/11/16

نام دوره : بیست و چهارمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/10/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/10/17

نام دوره : بيست و پنجمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/09/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/09/06

نام دوره : بيست و يکمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/08/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/08/14

نام دوره : بیست و سومين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/07/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/30

نام دوره : سومين دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1400/07/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/29

نام دوره : بیست و دومین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/06/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/05

نام دوره : بیست و چهارمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/05/21
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/05/23

نام دوره : بیستمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/04/26

نام دوره : سومين دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1400/03/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/28

نام دوره : بيست و سومين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/03/24

نام دوره : بیست و یکمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1400/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/21

نام دوره : نوزدهمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1400/02/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/02/31

نام دوره : بيستمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/12/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/15

نام دوره : هجدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/11/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/03

نام دوره : بيست و دومين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/10/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/10/13

نام دوره : دومين دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1399/09/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/21

نام دوره : نوزدهمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/09/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/20

نام دوره : هفدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/08/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/08/16

نام دوره : بیست و یکمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/07/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/07/05

نام دوره : شانزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/06/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/06/28

نام دوره : هجدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/06/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/06/13

نام دوره : اولین دوره 50 ساعته درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1399/05/16
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1399/05/31

نام دوره : هفدهمين دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/05/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : بیستمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/04/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/04/28

نام دوره : نوزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/03/22
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/24

نام دوره : پانزدهمين دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1399/02/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/19

نام دوره : هيجدهمين دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1399/02/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/02/06

نام دوره : چهاردهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/12/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/12/02

نام دوره : اولین دوره رفتاردرمانی شناختی برای اضطراب امتحان
آغاز دوره : 1398/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/18

نام دوره : شانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/11/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/17

نام دوره : اولین دوره فرزندپروری مبتنی بر طرحواره
آغاز دوره : 1398/11/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/11/04

نام دوره : سیزدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/10/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/10/20

نام دوره : هفدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/09/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/09

نام دوره : پانزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/08/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/23

نام دوره : دومین دوره رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1398/07/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/04

نام دوره : شانزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/06/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/06/16

نام دوره : دوازدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/06/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/08

نام دوره : دومین دوره رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمارگونه
آغاز دوره : 1398/04/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/04/28

نام دوره : چهاردهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/04/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : هشتمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1398/04/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/14

نام دوره : پانزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1398/03/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/03/25

نام دوره : چهارمین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1398/03/09
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/03/10

نام دوره : اولین دوره روان درمانی بیماران مقاوم به درمان
آغاز دوره : 1398/02/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/27

نام دوره : سیزدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1398/02/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/12

نام دوره : یازدهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1398/02/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/06

نام دوره : دوازدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/12/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : یازدهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/12/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/16

نام دوره : چهاردهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/12/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/12/11

نام دوره : سیزدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/11/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/11/27

نام دوره : دوازدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/11/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/11/20

نام دوره : ششمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1397/10/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/10/28

نام دوره : سومین دوره کارگاه مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/10/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/10/21

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانی یک جانبه
آغاز دوره : 1397/10/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/10/07

نام دوره : دهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/09/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/30

نام دوره : دهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/09/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/09/16

نام دوره : یازدهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/08/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/08/05

نام دوره : نهمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/07/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/27

نام دوره : نهمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/06/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/06/23

نام دوره : هفتمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1397/05/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/26

نام دوره : دهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/05/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/20

نام دوره : دومین دوره مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/05/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/05

نام دوره : رفتاردرمانی شناختی برای حسادت بیمارگونه
آغاز دوره : 1397/04/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/04/21

نام دوره : هشتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/04/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/15

نام دوره : هشتمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/04/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/04/01

نام دوره : رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری
آغاز دوره : 1397/03/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/18

نام دوره : هفتمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1397/02/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/02/28

نام دوره : پنجمین دوره روان درمانی برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1397/02/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/02/21

نام دوره : نهمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1397/02/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/02/08

نام دوره : هفتمین دوره آشنایی با تکنیکهای ذهن آگاهی(Mindfulness)
آغاز دوره : 1397/01/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/01/23

نام دوره : هشتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1396/11/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/11/28

نام دوره : ششمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1396/11/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/11/20

نام دوره : چهارمین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1396/10/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/29

نام دوره : ششمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mindfulness)
آغاز دوره : 1396/10/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/28

نام دوره : ششمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/10/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/15

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی یک جانبه
آغاز دوره : 1396/09/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/09/17

نام دوره : هفتمین دوره طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1396/09/09
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/09/11

نام دوره : پنجمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness
آغاز دوره : 1396/08/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/08/25

نام دوره : " روان درمانى برای روان درمانگران "
آغاز دوره : 1396/07/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/21

نام دوره : چهارمین دوره آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness
آغاز دوره : 1396/07/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/20

نام دوره : مداخله در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1396/07/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/07/07

نام دوره : پنجمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/06/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/31

نام دوره : پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1396/05/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/05/27

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1396/05/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/05/06

نام دوره : " ششمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1396/04/15
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/04/17

نام دوره : چهارمین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1396/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/04/02

نام دوره : سومین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1396/03/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/03/25

نام دوره : " دومین دوره روان درمانى برای روان درمانگران "
آغاز دوره : 1396/02/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/02/21

نام دوره : دومین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1396/02/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/02/01

نام دوره : " پنجمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1396/01/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/01/19

نام دوره : چهارمین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1395/11/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/11/15

نام دوره : اولین دوره تکنیک های Mindfulness
آغاز دوره : 1395/10/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/23

نام دوره : سومین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1395/10/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/10/17

نام دوره : اولین دوره روان درمانى برای روان درمانگران
آغاز دوره : 1395/10/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/09

نام دوره : " چهارمین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1395/09/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/09/20

نام دوره : سومین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1395/08/13
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/08/14

نام دوره : "سومین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1395/06/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/13

نام دوره : دومین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1395/05/14
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/05/15

نام دوره : دومین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1395/04/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/04/25

نام دوره : اولین دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
آغاز دوره : 1394/12/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/12/07

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1394/09/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/09/27

نام دوره : " دومین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1394/09/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/09/07

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی
آغاز دوره : 1394/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/04/26

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی یک جانبه (خلع سلاح همسر خودشیفته)
آغاز دوره : 1394/04/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/04/11

نام دوره : " اولین دوره طرحواره درمانی "
آغاز دوره : 1394/03/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/03/30

خانم دکتر زهره عباسی
نام دوره : دهمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -30% تخفیف
آغاز دوره : 1402/10/30
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/12/13

نام دوره : هشتمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول
آغاز دوره : 1402/10/23
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/10/23

نام دوره : چهارمين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1402/09/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/10/02

نام دوره : ششمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1402/09/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/09/19

نام دوره : چهارمين دوره فرزندپروری کودک و نوجوان (pmt)
آغاز دوره : 1402/09/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/09/12

نام دوره : چهارمين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/08/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/08/28

نام دوره : چهارمين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/08/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/08/14

نام دوره : چهارمين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/08/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/08/07

نام دوره : چهارمين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/07/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/30

نام دوره : پنجمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1402/07/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/23

نام دوره : چهارمين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1402/07/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/16

نام دوره : نهمين دوره جامع تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT )
آغاز دوره : 1402/07/08
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/10/02

نام دوره : چهارمين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/07/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/09

نام دوره : نهمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -30% تخفیف
آغاز دوره : 1402/05/07
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/06/19

نام دوره : هفتمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول
آغاز دوره : 1402/04/03
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/04/03

نام دوره : سومين دوره تربیت جنسی نوجوان
آغاز دوره : 1402/03/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/03/28

نام دوره : هشتمين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/11/09

نام دوره : ششمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسر در تحول (ويژه مربيان و مشاوران)
آغاز دوره : 1401/09/20
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/20

نام دوره : يازدهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/08/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/08/29

نام دوره : هفتمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/06/12
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1401/07/24

نام دوره : پنجمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1401/05/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/22

نام دوره : سومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1401/05/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/09

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری کودک و نوجوان (pmt)
آغاز دوره : 1401/04/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/05/02

نام دوره : پنجمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1401/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/04/22

نام دوره : دومين دوره آموزش جنسی نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/18
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/18

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/04/12

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/29

نام دوره : سومين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/22

نام دوره : سومين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/08

نام دوره : پنجمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1401/02/31
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/01

نام دوره : سومين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1401/02/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/02/25

نام دوره : هشتمين دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) - با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/02/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/05/23

نام دوره : سومين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/02/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/02/18

نام دوره : چهارمين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1400/10/26
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/10/26

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/09/28

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/14

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/07

نام دوره : چهارمين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1400/08/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/30

نام دوره : چهارمين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1400/08/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/23

نام دوره : دومين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1400/08/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/16

نام دوره : دومين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/08/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/08/09

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی نوجوان pmt)
آغاز دوره : 1400/07/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/25

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی کودک pmt)
آغاز دوره : 1400/07/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/18

نام دوره : دومين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1400/07/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/11

نام دوره : مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/07/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/07/04

نام دوره : هفتمين دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) - با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/07/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/10/04

نام دوره : سومين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1400/05/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/22

نام دوره : ششمين دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/05/02
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1400/06/07

نام دوره : سومین دوره تفسیر نقاشی کودک
آغاز دوره : 1400/04/31
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/04/31

نام دوره : سومين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1400/03/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/30

نام دوره : نهمين دوره تربیت جنسی نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/29

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال وسواس کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/03/23

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی در کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/02

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/02/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/31

نام دوره : اولين دوره تفسیر نقاشی
آغاز دوره : 1400/02/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/29

نام دوره : دومين دوره قصه در تشخیص و درمان (قصه درمانی)
آغاز دوره : 1399/12/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/17

نام دوره : دومين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1399/12/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/12/14

نام دوره : اولين دوره بازی در تشخیص و درمان (بازی درمانی)
آغاز دوره : 1399/12/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/10

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/12/03

نام دوره : اولين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی نوجوان pmt)
آغاز دوره : 1399/11/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/26

نام دوره : اولين دوره فرزندپروری (مدیریت رفتاری والدین در مشکلات برونسازی کودک pmt)
آغاز دوره : 1399/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/19

نام دوره : اولين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال های کودکی و نوجوانی
آغاز دوره : 1399/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/12

نام دوره : اولين دوره چارچوبهای ارتباط دختر و پسردر تحول(ویژه مربیان و مشاوران)
آغاز دوره : 1399/11/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/11

نام دوره : ششمين دوره کامل 100 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/11/04
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/02/12

نام دوره : اولين دوره مقدمات مشاوره و ارزیابی اولیه کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/05

نام دوره : دهمين دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/08/29
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/08/30

نام دوره : پنجمين دوره کامل 100 ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد (MCBT ) با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/03/16

نام دوره : نهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1398/10/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/10/06

نام دوره : پنجمین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/05/10
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1398/06/14

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1398/03/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/03/03

نام دوره : چهارمین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/04/27

نام دوره : چهارمین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/11/30
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : هشتمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/11/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/19

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/08/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/08/11

نام دوره : اولین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی (ADHD)
آغاز دوره : 1397/05/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/19

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/05/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/05/12

نام دوره : سومین دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/12/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/03/10

نام دوره : سومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/10/14
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/11/19

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1396/10/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/07

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/06/08
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/09

نام دوره : " دومین دوره 50 ساعته مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان -50% تخفیف"
آغاز دوره : 1396/05/05
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/06/16

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوانان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/04/16

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/04/15

نام دوره : دومين دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 40% تخفیف
آغاز دوره : 1396/01/24
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/04/08

نام دوره : " اولين دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان"
آغاز دوره : 1395/11/13
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1395/12/18

نام دوره : اولين دوره کامل 100 ساعته CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان با 50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/12/19

نام دوره : اولين دوره قصه درمانی شناختی رفتاری با 50%تخفیف
آغاز دوره : 1395/08/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/08/28

آقای دکتر ابوالفضل محمدی
نام دوره : سومين دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT)
آغاز دوره : 1402/10/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/10/29

نام دوره : دومين دوره روش ها و فنون درمان فراشناختي (MCT)
آغاز دوره : 1401/09/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/01

نام دوره : بیست و سومين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/09/11
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/12/06

نام دوره : بیست و یکمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/05/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/09/05

نام دوره : نوزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/02/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/05/01

نام دوره : هفدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/10/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/01/27

نام دوره : تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی
آغاز دوره : 1397/09/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1397/09/14

نام دوره : پانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/07/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/09/27

نام دوره : چهاردهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/03/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/06/13

نام دوره : دوازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/11/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/03/01

نام دوره : "تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی"
آغاز دوره : 1396/10/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1396/10/30

نام دوره : یازدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/09/24
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/12/18

نام دوره : دهمین دوره 100 ساعته درمان شناختی رفتاریCBT - 50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/10/18

نام دوره : نهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/09/10

نام دوره : هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/04/12
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/07/03

نام دوره : هفتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1396/01/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/05/13

نام دوره : ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/11/04
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1396/02/26

نام دوره : پنجمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/19
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/12/20

نام دوره : چهارمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/26
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/10/21

نام دوره : سومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/05/01
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/07/30

نام دوره : دومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/04/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/07/19

نام دوره : درمان فراشناختی اضطراب فراگیر
آغاز دوره : 1395/04/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/04/11

نام دوره : اولین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1394/11/26
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1395/03/10

خانم دکتر منصوره السادات صادقی
نام دوره : سومين دوره غنی سازی روابط همسران در زوج درمانی
آغاز دوره : 1402/12/10
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/12/11

نام دوره : پانزدهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1402/11/25
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1402/11/27

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1402/09/29
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1402/10/01

نام دوره : ششمین دوره تعارض با خانواده همسر و درمان الگوي رابطه
آغاز دوره : 1402/09/03
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/09/03

نام دوره : پانزدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1402/08/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/08/26

نام دوره : اولين دوره درمان هیجان مدار فردي (EFIT)
آغاز دوره : 1402/07/19
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1402/07/21

نام دوره : اولين دوره مداخلات درماني در خشونت همسران
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/06/10

نام دوره : بیست و سومین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1402/05/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/05/27

نام دوره : پنجمین دوره تعارض با خانواده همسر و درمان الگوي رابطه
آغاز دوره : 1402/04/16
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/04/16

نام دوره : چهاردهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1401/12/10
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/12/12

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1401/11/27
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/11/29

نام دوره : بیست و دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1401/10/21
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/10/23

نام دوره : چهارمین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/10/15

نام دوره : چهاردهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1401/09/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/09/18

نام دوره : سومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1401/04/03
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/03

نام دوره : بیست و یکمین دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1401/03/18
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/03/20

نام دوره : سيزدهمین دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1401/01/24
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1401/01/26

نام دوره : بيستمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/11/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/11/29

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1400/11/06
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/11/08

نام دوره : اولین دوره کاربرد (MCMI) در مداخلات مربوط به زوجين (تست شخصيت ميلون)
آغاز دوره : 1400/10/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/24

نام دوره : دومین دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1400/10/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/10

نام دوره : دومین دوره کاربرد (MMPI) در مداخلات مربوط به زوجين
آغاز دوره : 1400/10/09
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/09

نام دوره : سیزدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/09/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : نوزدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/08/21

نام دوره : هشتمین دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری
آغاز دوره : 1400/06/24
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/06/26

نام دوره : دوازدهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/06/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/06/05

نام دوره : دوازدهمين دوره مشاوره طلاق و مداخلات درماني در قبل و بعد طلاق
آغاز دوره : 1400/04/02
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1400/04/04

نام دوره : هجدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج و کاربرد تست ها در بررسي نيمرخ زوجين
آغاز دوره : 1400/03/10
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1400/03/10

نام دوره : يازدهمين دوره زوج درمانی شناختی-هیجانی-رفتاری يا (CBECT)
آغاز دوره : 1399/12/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/12/15

نام دوره : هفدهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/11/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/12/01

نام دوره : اولين دوره بررسی الگوی رابطه زوجی بر اساس تفسیر نیمرخ mmpi زوجین
آغاز دوره : 1399/11/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/16

نام دوره : اولين دوره مهارت تعامل با خانواده همسر در زوج درمانی
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/09

نام دوره : يازدهمين دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/11/03

نام دوره : هفتمين دوره درمان خیانت زناشویی با رویکرد بینش مدار و شناختی هیجانی رفتاری
آغاز دوره : 1399/09/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/28

نام دوره : دومين دوره زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا (EFCT)
آغاز دوره : 1399/09/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/03

نام دوره : دهمین دوره مداخلات در فرایند طلاق: مداخلات و آموزش های قبل, در حین و پس از طلاق
آغاز دوره : 1399/06/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/06/21

نام دوره : شانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/05/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/05/31

نام دوره : دهمين دوره زوج درمانی شناختی- هیجانی-رفتاری یا (CBECT)
آغاز دوره : 1399/04/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/04/06

نام دوره : پانزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/03/28
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/30

نام دوره : چهاردهمين دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصی
آغاز دوره : 1399/02/03
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/02/05

نام دوره : نهمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/11/04

نام دوره : سیزدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/09/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/29

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی هیجان مدار
آغاز دوره : 1398/09/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/09/15

نام دوره : نهمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1398/08/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/09/01

نام دوره : ششمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1398/06/28
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/29

نام دوره : دوازدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/05/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/05/04

نام دوره : هشتمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1398/04/20
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/04/21

نام دوره : هشتمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/04/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/04/07

نام دوره : یازدهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1398/02/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/02/13

نام دوره : دهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/12/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/12/10

نام دوره : هفتمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1397/11/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/12

نام دوره : هفتمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/10/12
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/10/14

نام دوره : نهمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/08/30
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/09/02

نام دوره : پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1397/07/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/20

نام دوره : ششمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/05/24
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/05/26

نام دوره : هشتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1397/04/27
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1397/04/29

نام دوره : ششمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1397/04/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/22

نام دوره : هفتمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1396/12/16
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/12/18

نام دوره : پنجمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/11/04
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/11/06

نام دوره : پنجمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1396/10/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/08

نام دوره : چهارمین دوره "مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی"
آغاز دوره : 1396/07/26
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/07/28

نام دوره : چهارمین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/05/11
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/05/13

نام دوره : ششمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1396/04/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1396/04/15

نام دوره : چهارمین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1396/02/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/02/08

نام دوره : "سومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق"
آغاز دوره : 1395/12/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/12/06

نام دوره : پنجمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم وتفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/11/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/21

نام دوره : سومین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1395/10/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/11/01

نام دوره : سومین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1395/08/19
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/08/21

نام دوره : چهارمین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/06/17
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/19

نام دوره : زوج درمانی براساس غنی سازی روابط همسران
آغاز دوره : 1395/06/07
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/06/09

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1395/05/28
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/05/29

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1395/03/05
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/03/07

نام دوره : سومین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1395/02/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/02/10

نام دوره : دومین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1395/01/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1395/01/27

نام دوره : اولین دوره مداخلات روانشناختی در طلاق
آغاز دوره : 1394/11/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/11/12

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری خیانت های زناشویی
آغاز دوره : 1394/11/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/11/10

نام دوره : دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1394/08/13
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/15

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1394/06/25
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/06/27

نام دوره : زوج درمانی بر اساس ارتقاء روابط همسران (مهارتهای حل تعارض و چگونگی تعامل با خانواده همسر)
آغاز دوره : 1394/05/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/23

نام دوره : زوج درمانی بر اساس ارتقاء روابط همسران (مهارتهای ارتباطی بین فردی موثر و چگونگی مدیریت خشم)
آغاز دوره : 1394/05/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/16

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین
آغاز دوره : 1394/02/23
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/02/25

خانم دکتر کارینه طهماسیان
نام دوره : دومين دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1402/12/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/12/22

نام دوره : دومين دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1402/12/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/12/22

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1402/12/14
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/12/21

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری (PTSD) در کودکان
آغاز دوره : 1402/11/23
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/12/07

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس در کودکان
آغاز دوره : 1402/11/02
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/11/16

نام دوره : دومين دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان
آغاز دوره : 1402/10/04
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1402/10/25

نام دوره : سومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان
آغاز دوره : 1402/09/13
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/09/27

نام دوره : اولين دوره پیشرفته تربیت درمانگر کودک (با 20% تخفیف) (پیش‌نیاز شرکت در دوره پیشرفته، گذراندن دوره مقدماتی می‌باشد)
آغاز دوره : 1402/09/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/12/22

نام دوره : چهارمين دوره آموزش مهارتهاي زندگي کودکان
آغاز دوره : 1402/08/22
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/09/06

نام دوره : پنجمين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1402/08/15
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/08/15

نام دوره : پنجمين دوره کاربرد تکنيک هاي شناختی رفتاری در درمان اختلالات اضطرابی در کودکان
آغاز دوره : 1402/07/24
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/08/08

نام دوره : دومين دوره شناخت درمانی کودکان
آغاز دوره : 1402/07/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/17

نام دوره : دومين دوره رفتار درمانی کودکان
آغاز دوره : 1402/06/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/03

نام دوره : هشتمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1402/06/20
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/20

نام دوره : هشتمين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1402/06/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/13

نام دوره : پنجمين دوره فرزندپروری (مدیریت مشکلات رفتاری کودکان)
آغاز دوره : 1402/05/02
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/06/06

نام دوره : سومين دوره مصاحبه بالینی كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1402/04/12
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/04/26

نام دوره : چهارمین دوره تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (مقدماتي) (با 10% تخفیف)
آغاز دوره : 1402/03/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/09/06

نام دوره : اولين دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری- مقدماتي و پيشرفته (با 20% تخفیف)
آغاز دوره : 1402/03/22
طول دوره : 160 ساعت
پایان دوره : 1402/12/21

نام دوره : چهارمين دوره آسيب شناسي رواني كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1402/03/22
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/04/05

نام دوره : اولين دوره سوپرويژن درمانگران کودک با رويکرد شناختي رفتاري (پیش‌نیاز شرکت در اين دوره گذراندن دوره مقدماتی می‌باشد)
آغاز دوره : 1402/02/11
طول دوره : 20 ساعت
پایان دوره : 1402/03/08

نام دوره : چهارمين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1402/01/25
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/01/25

نام دوره : سومين دوره آموزش مهارتهاي زندگي کودکان
آغاز دوره : 1401/12/06
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/12/20

نام دوره : سومين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/29

نام دوره : اولين دوره رفتار درمانی کودکان
آغاز دوره : 1401/11/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/15

نام دوره : چهارمين دوره کاربرد تکنيک هاي شناختی رفتاری در درمان اختلالات اضطرابی در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/08
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/11/22

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی کودکان
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/01

نام دوره : اولين دوره رفتار درمانی کودکان
آغاز دوره : 1401/10/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/17

نام دوره : هفتمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1401/10/03
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/03

نام دوره : هفتمين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1401/09/26
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/26

نام دوره : چهارمين دوره فرزندپروری (مدیریت مشکلات رفتاری کودکان)
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : دومين دوره مصاحبه بالینی كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1401/07/23
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/08/07

نام دوره : سومین دوره تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1401/07/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/20

نام دوره : سومين دوره آسيب شناسي رواني كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1401/07/02
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/07/16

نام دوره : اولين دوره مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان
آغاز دوره : 1400/12/18
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : دومین دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان
آغاز دوره : 1400/12/11
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/12/13

نام دوره : دومین دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1400/11/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/11/29

نام دوره : دومین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 25 ساعت
پایان دوره : 1400/06/06

نام دوره : دومین دوره تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1400/04/18
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/16

نام دوره : دومين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1399/12/22
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : ششمين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1399/10/19
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/10/19

نام دوره : دومين دوره آسيب شناسي رواني و مصاحبه باليني كودكان با مشكلات رفتاري
آغاز دوره : 1399/09/02
طول دوره : 20 ساعت
پایان دوره : 1399/09/05

نام دوره : سومين دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1399/08/30
طول دوره : 25 ساعت
پایان دوره : 1399/09/28

نام دوره : اولين دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (با 20% تخفیف)
آغاز دوره : 1399/08/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : چهارمین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1399/07/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/07/10

نام دوره : ششمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1399/07/08
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/07/08

نام دوره : اولین دوره عزت نفس در کودکان
آغاز دوره : 1399/04/25
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/04/25

نام دوره : پنجمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1399/04/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/04/24

نام دوره : دومين دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1399/03/06
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1399/03/10

نام دوره : سومين دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1399/02/10
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1399/02/26

نام دوره : اولين دوره مداخلات طلاق ویژه کودکان
آغاز دوره : 1399/01/28
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1399/01/29

نام دوره : سومین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1398/12/01
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1398/12/01

نام دوره : چهارمین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1398/11/30

نام دوره : اولین دوره آموزش مهارتهای زندگی کودکان
آغاز دوره : 1398/11/02
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1398/11/18

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1398/09/06
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1398/09/22

نام دوره : اولین دوره فرزندپروری: مدیریت مشکلات رفتاری کودکان
آغاز دوره : 1398/08/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/08/23

نام دوره : اولین دوره آسیب شناسی و مصاحبه بالینی کودکان
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1398/07/25

نام دوره : سومین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1397/12/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/09

نام دوره : اولین دوره درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی و افسردگی در کودکان
آغاز دوره : 1397/10/26
طول دوره : 30 ساعت
پایان دوره : 1397/11/11

نام دوره : دومین دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1397/09/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/29

نام دوره : اولین دوره مصاحبه بالینی کودکان
آغاز دوره : 1397/08/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/08/24

نام دوره : اولین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1397/07/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/07/26

نام دوره : اولين دوره پیشگیری از آسیب های طلاق در کودکان
آغاز دوره : 1397/07/03
طول دوره : 18 ساعت
پایان دوره : 1397/07/05

نام دوره : اولين دوره قصه درمانی
آغاز دوره : 1396/11/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/11/13

نام دوره : دومین دوره بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1396/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/09/24

نام دوره : "اولين دوره بازی درمانی شناختی رفتاری"
آغاز دوره : 1395/04/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/04/03

گروه استادان
نام دوره : سومين دوره تخصصي درمان های موج سوم-10% تخفیف
آغاز دوره : 1402/10/07
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/11/27

نام دوره : اولين دوره مدیریت اجرایی کسب و کار (MBA) ویژه روانشناسان و مشاوران
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 304 ساعت
پایان دوره : 1403/06/30

نام دوره : اولين دوره مدیریت اجرایی کسب و کار (MBA) ویژه روانشناسان و مشاوران
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 304 ساعت
پایان دوره : 1403/06/30

نام دوره : اولين دوره آشنایی با روانشناسی حرفه ای
آغاز دوره : 1402/04/22
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1402/04/22

نام دوره : سومین دوره تخصصي کاربردي مشاور مدرسه 100 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/03/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/04/16

نام دوره : دومين دوره درمان های موج سوم 50 ساعته-20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/02/28
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/03/19

نام دوره : اولين دوره آموزش مربي کارآفريني
آغاز دوره : 1401/07/10
طول دوره : 120 ساعت
پایان دوره : 1401/11/08

نام دوره : دومین دوره آموزش تخصصي کاربردي مشاور مدرسه 100 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/31

نام دوره : اولین دوره تخصصي درمان های موج سوم
آغاز دوره : 1400/07/30
طول دوره : 46 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : تخصصي-کاربردي تربيت مشاور مدرسه
آغاز دوره : 1400/03/23
طول دوره : 84 ساعت
پایان دوره : 1400/04/04

خانم دکتر سارا بنی هاشمی
نام دوره : پنجاهمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته-40% تخفیف (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1402/10/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1402/12/11

نام دوره : سومین دوره فعال سازی رفتاری
آغاز دوره : 1402/10/14
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1402/10/15

نام دوره : چهلمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1402/04/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1402/05/13

نام دوره : دومین دوره فعال سازی رفتاری
آغاز دوره : 1401/09/03
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/09/04

نام دوره : ششمین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1401/07/28
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/07/29

نام دوره : سي و پنجمين دوره مربیگری مهارت های زندگی 60 ساعته-40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/04/30
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/05/28

نام دوره : چهل و يکمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT ) 100 ساعته-40% تخفیف (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/02/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/02

نام دوره : سي و دومين دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته(عادی) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/10/21
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1400/12/20

نام دوره : سی و چهارمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -40% تخفیف(نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/13

نام دوره : درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1400/06/02
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/07/02

نام دوره : سی و سومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : سی و سومین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/12/22

نام دوره : بیست و نهمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده)
آغاز دوره : 1399/04/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : بیست و نهمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(فشرده)
آغاز دوره : 1399/04/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/09

نام دوره : دومین دوره آشنایی با درمان شناختی رفتاری
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

خانم دکتر بنفشه فرزین راد
نام دوره : بیست و هفتمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف(نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/03/22
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : بیست و ششمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1399/01/25
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/04/17

نام دوره : بیست و پنجمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/11/17
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/05/01

نام دوره : بیست و چهارمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/09/21
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/10/27

نام دوره : بیستمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/05/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/06/15

نام دوره : هجدهمین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1398/01/23
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/04/21

نام دوره : شانزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/09/30
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/12/17

نام دوره : تعیین رویکرد و زمینه فعالیت در روان درمانی
آغاز دوره : 1397/09/02
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1397/09/02

نام دوره : سیزدهمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1397/01/31
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1397/05/19

نام دوره : "تفسیر و گزارش نویسی نقاشی کودک, نوجوان و بزرگسال"
آغاز دوره : 1396/07/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/27

آقاي دکتر کامبیز کامکاری
نام دوره : اولین دوره آزمون لکه های جوهر رورشاخ
آغاز دوره : 1402/02/23
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/02/24

نام دوره : اولین دوره آزمون لکه های جوهر رورشاخ
آغاز دوره : 1402/02/23
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/02/24

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ هوش در آزمودنی های بالینی با اختلالات عصبی تحولی
آغاز دوره : 1401/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/18

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ هوش در آزمودنی های بالینی با اختلالات عصبی تحولی
آغاز دوره : 1401/11/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/18

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت موضوع (TAT)
آغاز دوره : 1401/11/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/16

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت موضوع (TAT)
آغاز دوره : 1401/11/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/16

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد بینه
آغاز دوره : 1401/11/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/15

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش استنفورد بینه
آغاز دوره : 1401/11/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/15

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم تکمیلی مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/11/06
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/07

نام دوره : اولین دوره پرسشنامه های عینی شخصیت -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره پرسشنامه های عینی شخصیت -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره نسخه سوم تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/02

نام دوره : اولین دوره نسخه سوم تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/11/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/11/02

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/10/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/30

نام دوره : اولین دوره نسخه پنجم مقیاس های سنجش هوش وکسلر کودکان
آغاز دوره : 1401/10/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/30

نام دوره : اولین دوره مرور پاسخ نمونه های بالینی به آزمون های برون فکن
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره مرور پاسخ نمونه های بالینی به آزمون های برون فکن
آغاز دوره : 1401/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم آزمون سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (BQ-DAPP)
آغاز دوره : 1401/10/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/20

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم آزمون سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (BQ-DAPP)
آغاز دوره : 1401/10/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/20

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ شخصیتی نمونه های بالینی به پرسشنامه های عینی شخصیت
آغاز دوره : 1401/10/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/19

نام دوره : اولین دوره مرور نیمرخ شخصیتی نمونه های بالینی به پرسشنامه های عینی شخصیت
آغاز دوره : 1401/10/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/19

نام دوره : اولین دوره نسخه چهارم پرسشنامه بالینی چندوجهی میلون (MCMI)
آغاز دوره : 1401/10/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/18

نام دوره : اولین دوره نسخه چهارم پرسشنامه بالینی چندوجهی میلون (MCMI)
آغاز دوره : 1401/10/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/18

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولین دوره آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولین دوره آزمون برون فکن دست
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : اولین دوره آزمون های برون فکن -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره آزمون برون فکن دست
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/19

نام دوره : اولین دوره آزمون های برون فکن -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/09/19
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/10/25

نام دوره : اولین دوره آموزش آزمونگر بالینی -30% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 120 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره آزمون های هوش -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/15

نام دوره : اولین دوره آزمون های هوش -20% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1401/09/13

نام دوره : اولین دوره نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/08/15

نام دوره : اولین دوره آموزش آزمونگر بالینی -30% تخفیف
آغاز دوره : 1401/08/14
طول دوره : 120 ساعت
پایان دوره : 1401/11/30

نام دوره : اولین دوره نسخه سوم تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا(MMPI2)
آغاز دوره : 1401/01/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/01/01

خانم دکتر لادن فتی
نام دوره : سی و هشتمين دوره درمان شناختی رفتاری (CBT)
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/28

نام دوره : سي و هشتمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/07/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/08/28

نام دوره : فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1400/04/24
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/04/25

نام دوره : فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1400/04/24
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/04/25

نام دوره : درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی
آغاز دوره : 1400/02/09
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/02/10

نام دوره : ششمين دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1400/01/19
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/01/20

نام دوره : سی و يکمين دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1399/08/01
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1399/09/14

نام دوره : پنجمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1399/04/19
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/04/20

نام دوره : چهارمين دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1399/02/18
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/19

نام دوره : چهارمين دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1399/02/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/02/12

نام دوره : چهارمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/11/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/11

نام دوره : سومین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/07/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/24

نام دوره : سومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1398/07/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/07/10

نام دوره : بیست و دومین دوره کامل CBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1398/06/28
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1398/08/03

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی
آغاز دوره : 1398/06/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/06/27

نام دوره : سومین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1398/06/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/06/08

نام دوره : دومین دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1398/02/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/02/27

نام دوره : دومین دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1398/02/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/20

نام دوره : دومین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1398/02/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/02/19

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری پنیک و گذرهراسی(آگورافوبیا)
آغاز دوره : 1397/09/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/23

نام دوره : اولین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1397/07/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/07/13

نام دوره : اولين دوره فنون تنظیم هیجان در عمل
آغاز دوره : 1397/04/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/04/08

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری کمال گرایی مرضی
آغاز دوره : 1397/03/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/04

نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری انواع خودکشی
آغاز دوره : 1397/03/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/03/03

آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد
نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارتهای فرزندپروری
آغاز دوره : 1395/10/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/10/24

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/09/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/09/28

نام دوره : ششمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/09/06
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/10/19

نام دوره : پنجمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/24
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/08/23

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/07/17
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/07/17

نام دوره : چهارمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/06/13
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/07/11

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/04/19
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/05/31

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس
آغاز دوره : 1395/03/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/03/23

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارت اعتماد به نفس-50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/02/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1395/02/28

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1395/02/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/03/22

نام دوره : اولین دوره مربیگری مهارتهای زندگی 60 ساعته -50% تخفیف
آغاز دوره : 1394/12/11
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1395/02/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت غلبه برخلق منفی
آغاز دوره : 1394/07/06
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/07/06

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت حل تعارض
آغاز دوره : 1394/06/30
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/06/30

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت جرات­مندی
آغاز دوره : 1394/03/24
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/24

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت خودآگاهی
آغاز دوره : 1394/03/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/23

نام دوره : اولین دوره مربیگری مهارت اعتماد بنفس و عزت نفس
آغاز دوره : 1394/03/04
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1394/03/04

خانم دکتر سمیه کهدوئی
نام دوره : سيزدهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1402/11/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/11/30

نام دوره : سومين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد
آغاز دوره : 1402/11/15
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/11/15

نام دوره : سيزدهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1402/11/01
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/11/01

نام دوره : دومين دوره اجرا و نمره گذاری آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1402/09/05
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/09/05

نام دوره : هشتمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1402/08/07
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/08/07

نام دوره : اولين دوره مشاوره طلاق در ميانسالي
آغاز دوره : 1402/06/12
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/12

نام دوره : سومین دوره نمره گذاری و تفسیر آزمون 16 عاملی کتل
آغاز دوره : 1402/06/08
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/06/08

نام دوره : سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی خانواده
آغاز دوره : 1402/05/25
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/05/25

نام دوره : دوازدهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1402/05/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/05/02

نام دوره : هفتمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1402/04/21
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/04/21

نام دوره : دوازدهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1402/04/11
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/04/11

نام دوره : يازدهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1401/12/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/12/08

نام دوره : ششمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1401/11/19
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/19

نام دوره : يازدهمين دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو
آغاز دوره : 1401/10/14
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/10/14

نام دوره : دومين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد
آغاز دوره : 1401/07/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/07/27

نام دوره : دهمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1401/05/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/10

نام دوره : پنجمین دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1401/04/29
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/04/29

نام دوره : دهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1401/03/29
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/03/29

نام دوره : نهمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1400/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/12/03

نام دوره : نهمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1400/10/05
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/05

نام دوره : هشتمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1400/06/16
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/18

نام دوره : هشتمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1400/06/11
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/06/11

نام دوره : چهارمين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1400/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/04/22

نام دوره : سومين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/12/05
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/12/05

نام دوره : هفتمين دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1399/11/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/11/29

نام دوره : هفتمين دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1399/11/23
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/11/23

نام دوره : اولین دوره نمره گذاری و تفسیر آزمون16 عاملی کتل
آغاز دوره : 1399/11/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/14

نام دوره : اولين دوره اجرا و نمره گذاری آزمون اندریافت کودکان (CAT)
آغاز دوره : 1399/11/07
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/07

نام دوره : اولين دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد
آغاز دوره : 1399/09/25
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/09/27

نام دوره : دومین دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/06/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/06/30

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده
آغاز دوره : 1399/06/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/06/20

نام دوره : سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت
آغاز دوره : 1399/06/19
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/06/19

نام دوره : ششمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1399/05/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/24

نام دوره : ششمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1399/05/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/05/23

نام دوره : دومین دوره کاربرد آزمون ها در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/05/21
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/05/21

نام دوره : اولين دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج
آغاز دوره : 1399/04/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/04/22

نام دوره : کاربرد آزمون ها در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/04/01
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/04/01

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت
آغاز دوره : 1398/11/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/25

نام دوره : اولین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نقاشی آدمک و نقاشی خانواده
آغاز دوره : 1398/11/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/11/24

نام دوره : پنجمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1398/08/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/03

نام دوره : پنجمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1398/08/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/08/02

نام دوره : چهارمین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1398/05/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/05/04

نام دوره : چهارمین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1398/05/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1398/05/03

نام دوره : سومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1397/12/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/12/02

نام دوره : سومین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1397/11/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/11/05

نام دوره : سومین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)
آغاز دوره : 1397/10/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/10/27

نام دوره : دومین دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)
آغاز دوره : 1397/09/09
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/09/09

نام دوره : دومین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1397/06/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/06/02

نام دوره : " دومین دوره اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتادومین دور (MMPI2)"
آغاز دوره : 1397/01/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1397/01/24

نام دوره : اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت (NEO)
آغاز دوره : 1396/09/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/09/17

نام دوره : اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون بندرگشتالت با ۵۰% تخفیف
آغاز دوره : 1396/09/08
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1396/09/08

نام دوره : " اجرا, نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI2)"
آغاز دوره : 1396/08/11
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/08/11

نام دوره : اولین دوره واقعیت درمانی -50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/29
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/30

نام دوره : اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست های شخصیت MMPI و NEO با 50 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/06/16
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/17

خانم دکتر سارا گودرزی
نام دوره : پنجمين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/09

نام دوره : پنجمين دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/09

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1402/04/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/04/16

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1402/04/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/04/16

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1402/02/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/02/28

نام دوره : اولين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1402/02/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/02/28

نام دوره : اولين دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال بی اختیاری ادرار و مدفوع در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/13

نام دوره : اولين دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلال بی اختیاری ادرار و مدفوع در کودکان
آغاز دوره : 1401/11/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/13

نام دوره : سومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : سومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : دومین دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1401/03/26
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/27

نام دوره : سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان
آغاز دوره : 1400/12/05
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/12/06

نام دوره : سومین دوره مداخله در ترومای جنسی کودکان
آغاز دوره : 1400/12/05
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/12/06

نام دوره : چهارمين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/09/04
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

نام دوره : مداخله شناختی رفتاری در سوگ كودكان
آغاز دوره : 1400/06/19
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/06/19

نام دوره : دومین دوره مدیریت خشم در کودکان
آغاز دوره : 1400/06/18
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/06/18

نام دوره : فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness) و (ACT)
آغاز دوره : 1400/06/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/27
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/03/28

نام دوره : سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : دومين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/11/02
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/11/17

نام دوره : اولين دوره پرورش خلاقيت در كودكان
آغاز دوره : 1399/05/06
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/05/06

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (ACT)
آغاز دوره : 1399/05/04
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/05/04

نام دوره : اولين دوره مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1399/04/19
طول دوره : 32 ساعت
پایان دوره : 1399/04/27

نام دوره : اولین دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد Mindfulness
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد Mindfulness
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : اولين دوره فرزند پروري بر اساس رويكرد (Mindfulness)
آغاز دوره : 1399/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1399/04/12

نام دوره : چگونه درمانگر کودک شويم؟
آغاز دوره : 1399/03/25
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1399/03/25

نام دوره : "آسيب شناسی اختلالات شايع دوران كودكی"
آغاز دوره : 1396/10/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/22

نام دوره : "مصاحبه بالينی با كودك و والدين"
آغاز دوره : 1396/10/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/10/20

خانم دکتر اعظم نوفرستی
نام دوره : چهل و پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) -40% تخفیف (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : چهل و پنجمین دوره درمان شناختی رفتاری (CBT) -40% تخفیف (نیمه فشرده)
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/12/19

نام دوره : ششمین دوره درمان شناختی رفتاری کمالگرایی مرضی
آغاز دوره : 1401/10/08
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/10/09

نام دوره : هفتمین دوره فنون کاربردی افزایش عزت نفس
آغاز دوره : 1401/09/10
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/09/11

نام دوره : اولین دوره درمان بر اساس ذهنیت های طرحواره ای
آغاز دوره : 1401/06/31
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/07/01

نام دوره : اولین دوره آشنایی با ذهنیت های طرحواره ای (رایگان)
آغاز دوره : 1401/06/17
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1401/06/17

آقای دکتر علیرضا بوستانی پور
نام دوره : دومین دوره مداخلات و درمان خشونت هاي خانگي
آغاز دوره : 1402/09/09
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/09/09

نام دوره : سومين دوره خانواده درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/07/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/07/14

نام دوره : دومين دوره گشتالت درمانی
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1402/06/31

نام دوره : چهارمين دوره خانواده درمانی سیستم ها
آغاز دوره : 1402/06/17
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/17

نام دوره : اولين دوره اصول و روش هاي طراحي تکاليف درماني
آغاز دوره : 1402/06/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/10

نام دوره : چهارمین دوره خانواده درمانی در اعتیاد نوجوان
آغاز دوره : 1402/04/05
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/04/06

نام دوره : اولین دوره غنی سازی روابط زوجی و زناشویی
آغاز دوره : 1401/11/27
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/11/28

نام دوره : دومين دوره خانواده درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1401/10/29
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/10/30

نام دوره : سومين دوره خانواده درمانی سیستم ها
آغاز دوره : 1401/08/12
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/08/13

نام دوره : اولین دوره گشتالت درمانی
آغاز دوره : 1401/06/06
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/06/08

نام دوره : سومین دوره خانواده درمانی در اعتیاد نوجوان
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/04/13

نام دوره : اولین دوره خانواده درمانی -40% تخفیف
آغاز دوره : 1400/08/09
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/10/05

نام دوره : اولین دوره خانواده درمانی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1400/06/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/06/23

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی اعتیاد نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/25
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/25

نام دوره : دومين دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن)
آغاز دوره : 1400/02/29
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/02/30

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی اعتیاد
آغاز دوره : 1399/10/08
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/10/09

نام دوره : اولين دوره خانواده درمانی سیستم ها (موری بوئن)
آغاز دوره : 1399/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/09/25

آقاي دکتر شهريار شهيدي
نام دوره : دومين دوره روان درماني مثبت-20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/06/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/06/31

نام دوره : دومين دوره روان درماني مثبت-20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/06/29
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1402/06/31

نام دوره : اولين دوره جامع روان درماني مثبت- 60 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

نام دوره : اولين دوره جامع روان درماني مثبت- 60 ساعته -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/10/01
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/12/04

خانم دکتر مهرنوش اثباتی
نام دوره : سومين دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
آغاز دوره : 1401/06/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/06/25

نام دوره : سی و هشتمین دوره کاملCBT درمان شناختی رفتاری 100 ساعته (نيمه فشرده)
آغاز دوره : 1400/06/03
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1400/06/26

نام دوره : دومين دوره درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
آغاز دوره : 1400/05/21
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/05/22

نام دوره : اولين دوره درمان متمرکز بر شفقت (Compassion Focused Therapy-CFT)
آغاز دوره : 1399/05/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/05/10

آقای دکتر آرش رمضانی
نام دوره : ششمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1397/07/05
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/07/06

نام دوره : دومین دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/09/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/10/01

نام دوره : پنجمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1396/08/11
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/08/12

نام دوره : چهارمین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1396/06/23
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/06/24

نام دوره : اولين دوره درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان"
آغاز دوره : 1396/04/22
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/04/23

نام دوره : سومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1396/01/24
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/01/25

نام دوره : "اولين دوره زوج درمانی هیجان مدار"
آغاز دوره : 1395/10/02
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/10/03

نام دوره : دومین دوره "تربیت جنسی کودک و نوجوان "
آغاز دوره : 1395/08/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/08/07

نام دوره : "اولين دوره تربیت جنسی نوجوانان"
آغاز دوره : 1395/03/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/03/21

نام دوره : "اولين دوره تربیت جنسی کودک"
آغاز دوره : 1395/03/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/03/20

آقای دکتر داود هزاره اي
نام دوره : سومین دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي
آغاز دوره : 1402/06/28
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/06/28

نام دوره : سومین دوره مصاحبه تشخیصی اضطراب و افسردگی و وسواس
آغاز دوره : 1402/06/12
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/06/13

نام دوره : سومین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
آغاز دوره : 1402/03/30
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/03/30

نام دوره : دومین دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي
آغاز دوره : 1401/06/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/22

نام دوره : دومین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
آغاز دوره : 1401/04/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/04/14

نام دوره : دومین دوره مصاحبه تشخیصی اضطراب و افسردگی و وسواس
آغاز دوره : 1401/03/23
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1401/03/24

نام دوره : اولين دوره اصول و تکنيک هاي مطالعه بدون فراموشي
آغاز دوره : 1400/11/26
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/11/26

نام دوره : اولين دوره اصول پرسشگري در مشاوره و روان درماني
آغاز دوره : 1400/10/28
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/28

نام دوره : درمان اختلالات یادگیری کودکان
آغاز دوره : 1400/05/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/19

نام دوره : درمان اختلالات یادگیری نوجوان
آغاز دوره : 1400/03/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/03/10

نام دوره : مصاحبه تشخیصی اضطراب و افسردگی و وسواس
آغاز دوره : 1400/02/12
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1400/02/13

آقای دکتر حميد پورشريفي
نام دوره : اولین دوره مداخلات شناختي- رفتاري برای افراد دارای تمایلات خودکشی
آغاز دوره : 1402/09/10
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1402/09/17

نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناسی برای بیماری‌های مزمن پزشکی-20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/02/15
طول دوره : 40 ساعت
پایان دوره : 1402/03/12

نام دوره : دومین دوره مصاحبه انگیزشی
آغاز دوره : 1401/09/25
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/02

نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/18

نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/18

نام دوره : اولین دوره مداخلات روان‌شناختی در آسیب‌های جنسی
آغاز دوره : 1401/06/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/18

نام دوره : دومین دوره مداخله در بحران خودکشی
آغاز دوره : 1401/06/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : اولين دوره مداخله در بحران خودکشی
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولين دوره مصاحبه انگیزشی
آغاز دوره : 1400/11/21
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/11/22

آقاي دکتر روح اله حدادی
نام دوره : اولين دوره آموزش درمانگر سوءمصرف مواد براساس الگوی درمان نگهدارنده (MMT و Matrix) - 20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/02/28
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/03/25

نام دوره : اولين دوره آموزش درمانگر سوءمصرف مواد براساس الگوی درمان نگهدارنده (MMT و Matrix) - 20% تخفیف
آغاز دوره : 1402/02/28
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1402/03/25

آقاي دکتر حميد شمسي پور
نام دوره : اولين دوره آموزش درمانگر با رويکرد روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 100 ساعت
پایان دوره : 1401/04/26

آقای دکتر اسماعیل سعدی پور
نام دوره : اولين دوره آموزش تکنيک هاي کنترل خشم
آغاز دوره : 1402/11/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/11/13

نام دوره : ششمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1402/09/10
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1402/09/10

نام دوره : چهارمين دوره مقاله نويسي
آغاز دوره : 1402/08/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/08/12

نام دوره : اولين دوره درمان و افزایش عزت نفس پايين
آغاز دوره : 1402/06/31
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/06/31

نام دوره : دومين دوره مشاوره و آموزش قبل از ازدواج
آغاز دوره : 1402/06/08
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1402/06/08

نام دوره : اولين دوره پايان نامه و پروپوزال نويسي
آغاز دوره : 1402/05/13
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/05/13

نام دوره : پنجمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1402/04/23
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1402/04/23

نام دوره : دومين دوره شناخت ویژگی هاي دوره نوجواني و روش هاي مواجهه با چالش های آنها
آغاز دوره : 1402/04/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/04/13

نام دوره : چهارمین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1401/08/27
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/08/27

نام دوره : اولین دوره مشاوره و آموزش قبل از ازدواج
آغاز دوره : 1401/06/11
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/06/11

نام دوره : سومین دوره مقاله نويسي
آغاز دوره : 1401/05/14
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/14

نام دوره : اولین دوره شناخت ویژگیها و مواجهه با چالش های دوره نوجوانی
آغاز دوره : 1401/05/04
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/05/04

نام دوره : سومین دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1401/04/12
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1401/04/12

نام دوره : مقاله نويسي
آغاز دوره : 1400/05/05
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/05/06

نام دوره : دومین دوره مدیریت رفتار نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1400/03/11
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/11

نام دوره : اولين دوره مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
آغاز دوره : 1399/11/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/11/10

خانم دکتر شهربانو قهاری
نام دوره : دومين دوره اتمام کار ناتمام هیجانی
آغاز دوره : 1402/11/20
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/11/20

نام دوره : سومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1402/10/07
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/10/08

نام دوره : دومين دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1402/09/23
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/09/24

نام دوره : دومين دوره حل تعارض زوجين
آغاز دوره : 1402/07/28
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/07/28

نام دوره : سومین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي
آغاز دوره : 1402/06/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/10

نام دوره : اولين دوره درمان شناختي رفتاري اختلال استرس پس از حادثه (PTSD)
آغاز دوره : 1402/06/09
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/09

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1401/10/15
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولین دوره حل تعارض زوجين
آغاز دوره : 1401/10/09
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/09

نام دوره : دومین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1401/09/24
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/09/25

نام دوره : دومین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي
آغاز دوره : 1401/09/04
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/09/04

نام دوره : اولین دوره مشاوره طلاق
آغاز دوره : 1401/06/03
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/06/04

نام دوره : اولین دوره اتمام کار ناتمام هیجانی
آغاز دوره : 1401/05/07
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/05/07

نام دوره : اولین دوره پيشگيري از طلاق عاطفي
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولین دوره رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
آغاز دوره : 1400/09/18
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1400/09/19

آقای دکتر آزاد الله کرمی
نام دوره : سومین دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1402/04/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/04/02

نام دوره : چهارمين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1402/03/25
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1402/03/26

نام دوره : دومین دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1401/04/02
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/04/03

نام دوره : سومين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1401/03/30
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1401/03/31

نام دوره : دومين دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1400/03/29
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/03/30

نام دوره : اولين دوره اصول و فنون انتخاب رشته
آغاز دوره : 1400/03/23
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1400/03/24

نام دوره : اولین دوره مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي
آغاز دوره : 1399/11/09
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1399/11/09

آقای دکتر محمد ربیعی
نام دوره : اولین دوره تربیت مشاور تحصیلی _ شغلی -40% تخفیف
آغاز دوره : 1401/07/14
طول دوره : 60 ساعت
پایان دوره : 1401/09/24

نام دوره : روشهای مقابله با فرسودگی شغلی
آغاز دوره : 1401/05/02
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1401/05/02

نام دوره : اولين دوره مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمان
آغاز دوره : 1401/03/10
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/03/10

نام دوره : اولین دوره مدیریت باورهای ناکارآمد
آغاز دوره : 1400/06/30
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1400/06/30

خانم دکتر فرشته موتابی
نام دوره : اولين دوره مداخلات روانشناختي در سوگ
آغاز دوره : 1400/10/22
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1400/10/22

نام دوره : چهارمين دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1400/07/14
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1400/07/15

نام دوره : سومين دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1399/09/06
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1399/09/07

نام دوره : اولين دوره مداخله در سوگ در دوران کرونا
آغاز دوره : 1399/04/04
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1399/04/04

نام دوره : دومین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1398/07/04
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1398/07/05

نام دوره : اولین دوره مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی
آغاز دوره : 1397/06/15
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1397/06/16

آقای دکتر سعید رضایی
نام دوره : اولين دوره تحلیل رفتار کاربردی (ABA) با ۵۰% تخفیف
آغاز دوره : 1396/08/03
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1396/08/04

نام دوره : اولين دوره ارزیابی و تشخیص اختلال نقص توجه- بیش فعالی (ADHD ) با ۵۰%تخفیف
آغاز دوره : 1396/07/20
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1396/07/20

نام دوره : اولين دوره 50 ساعته تربیت مربی ویژه کودکان با اختلال اتیسم با 40 درصد تخفیف
آغاز دوره : 1396/05/15
طول دوره : 50 ساعت
پایان دوره : 1396/06/15

آقای دکتر مسعود جان بزرگی
نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری ( CBT مقدماتی) و طرحواره درمانی
آغاز دوره : 1394/08/08
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1394/08/22

نام دوره : اولين دوره روان درمانی مبتنی بر روان بنه (cbt) پیشرفته
آغاز دوره : 1394/01/21
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1394/01/21

نام دوره : دومین کارگاه درمان شناختی رفتاری سطح مقدماتی
آغاز دوره : 1394/01/20
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1394/01/20

نام دوره : اولین کارگاه درمان شناختی رفتاری سطح مقدماتی
آغاز دوره : 1393/05/17
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/05/17

آقاي دکتر محمدحسن نادري
نام دوره : سومين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1402/09/03
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/09/03

نام دوره : سومين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1402/09/03
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/09/03

نام دوره : دوازدهمين دوره تربيت جنسي کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/08/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/08/12

نام دوره : دوازدهمين دوره تربيت جنسي کودک و نوجوان
آغاز دوره : 1402/08/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1402/08/12

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی- نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1402/07/21
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1402/07/21

نام دوره : دومين دوره تشخیص و درمان اختلال بی اعتنائی- نافرمانی مقابله ای در کودکان (ODD)
آغاز دوره : 1402/07/21
طول دوره : 5 ساعت
پایان دوره : 1402/07/21

نام دوره : اولين دوره تکنيک هاي مديريت خواب کودکان و مشکلات مربوط به آن (ويژه والدين)
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/30

نام دوره : اولين دوره تکنيک هاي مديريت خواب کودکان و مشکلات مربوط به آن (ويژه والدين)
آغاز دوره : 1402/06/30
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/06/30

نام دوره : دومين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1402/02/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/02/22

نام دوره : دومين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1402/02/22
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/02/22

نام دوره : اولين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1401/10/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولين دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان و نوجوانان
آغاز دوره : 1401/10/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/10/16

نام دوره : اولين دوره بایدها و نبایدهای روان درمانگری کودک (دوره رايگان)
آغاز دوره : 1401/07/20
طول دوره : 2 ساعت
پایان دوره : 1401/07/20

آقای دکتر محمدرضا سرگلزائی
نام دوره : اولين دوره الکلیسم، از سبب شناسی تا درمان
آغاز دوره : 1401/12/03
طول دوره : 9 ساعت
پایان دوره : 1401/12/05

نام دوره : اولين دوره اختلالات شخصيت
آغاز دوره : 1401/05/19
طول دوره : 12 ساعت
پایان دوره : 1401/05/21

نام دوره : دومین دوره داروشناسي بالینی در روانشناسی
آغاز دوره : 1401/02/29
طول دوره : 6 ساعت
پایان دوره : 1401/02/30

نام دوره : اولين دوره تحلیل رفتار متقابل (TA)
آغاز دوره : 1401/01/01
طول دوره : 24 ساعت
پایان دوره : 1401/01/01

آقای دکتر باقر ثنائی
نام دوره : سومین دوره خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1398/09/15
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/09/15

نام دوره : دومین دوره خانواده درمانی (مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1398/03/10
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/03/10

نام دوره : اولین دوره مشاوره پیش از ازدواج
آغاز دوره : 1398/03/08
طول دوره : 10 ساعت
پایان دوره : 1398/03/08

نام دوره : خانواده درمانی(مثلث و مثلث سازی)
آغاز دوره : 1395/11/12
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1395/11/12

خانم دکتر سیمین حسینیان
نام دوره : دهمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1402/11/12
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/11/12

نام دوره : نهمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1402/04/02
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1402/04/02

نام دوره : هشتمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1401/11/14
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/11/14

نام دوره : هفتمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1401/03/13
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1401/03/13

نام دوره : ششمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1400/11/01
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/11/01

نام دوره : پنجمين دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1400/03/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1400/03/27

نام دوره : چهارمین دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/06/16
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/06/16

نام دوره : سومين دوره اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی
آغاز دوره : 1399/03/27
طول دوره : 4 ساعت
پایان دوره : 1399/03/27

خانم دکتر اسما عاقبتی
نام دوره : اولين دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/04/19
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/04/19

نام دوره : اولين دوره رفتاردرمانی اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/03/01
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/03/01

نام دوره : اولين دوره شناخت درمانی اختلالات دوران کودکی
آغاز دوره : 1394/02/27
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/02/27

نام دوره : اولين دوره مربیگری فرزندپروری
آغاز دوره : 1394/01/22
طول دوره : 8 ساعت
پایان دوره : 1394/01/22

آقای دکتر عبداله امیدی
نام دوره : دومین دوره زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد 50درصد تخفیف
آغاز دوره : 1395/07/01
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1395/07/02

نام دوره : اولین دوره زوج درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد
آغاز دوره : 1393/12/07
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1393/12/08

آقای دکتر بهمن بهمنی
نام دوره : اولين دوره فنون مشاوره و روان درمانی
آغاز دوره : 1394/05/30
طول دوره : 16 ساعت
پایان دوره : 1394/05/31

نام دوره : اولين دوره روان درمانگری وجودی